Member/Non-Member   

CANNABIS
G—$9/$10

1/8—$30/$35

1/4—$55/$65

1/2—$100/$120

Oz.—$195/$225
TOP SHELF EAR WAX HASH
G-$25/$30

TOP SHELF SHATTER HASH
G-$30/$35